[(2R,3R,4R)-3-(4-chlorobenzoyl)oxy-4-fluoro-4-methyl-5-oxooxolan-2-yl]methyl 4-chlorobenzoate | 1294481-79-0 | Renshi pharmatech Co. Ltd