2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene | 898566-17-1 | Renshi pharmatech Co. Ltd